ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

De Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) is door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op haar internetsite een aantal gegevens publiceren.
De SLVD wil hierbij voldoen aan deze regelgeving.

NAAM: Stichting Limburgse Veteranendag
RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 817321603
Adres Secretariaat: ​Beneden Boukoul 31, 6071 AH, BOUKOUL

Doel van de stichting alsmede de wijze waarop zij tracht haar doel te bereiken:(Art. 2 van de Statuten)

  1. Het mogelijk maken van een jaarlijkse ontmoeting van in Limburg wonende veteranen en hun eventuele partners;
  2. Het verwerven van fondsen en het vinden van sponsoren om het onder subparagraaf a gestelde mogelijk te maken;
  3. Het instellen en aansturen van de commissies(s)/werkgroep(en) die belast worden met de voorbereiding en realisatie van de Limburgse Veteranendag;
  4. Het promoten onder de Limburgse bevolking van de Veteranendag;
  5. Het ondersteunen van de initiatieven van de Stichting Nationaal Indië Monument 1945 - 1962 om, op termijn, te komen tot één gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst te Roermond voor alle militaire gevallenen vanaf 1945, een en ander in de ruimste zin des woords.

BESTUUR:

Klik hier voor de bestuurspagina.

ONKOSTENVERGOEDING:

De gehanteerde regeling voor onkostenvergoeding, waaronder de reiskostenvergoeding, is in overeenstemming met de vigerende wettelijke regelgeving op dit gebied.   

LIMBURGSE VETERANENDAG:

De Limburgse Veteranendag (LVD) werd in 2005 in het leven geroepen om de veteranen, woonachtig in de Provincie Limburg e.o., die niet in de gelegenheid zijn de Nederlandse Veteranendag in Den Haag te bezoeken, de mogelijkheid te bieden deze dag in gepaste vorm dichter bij huis te vieren. Limburg heeft in het Nationaal Herdenkingspark Roermond twee nationale monumenten staan ter ere en herdenking van de gevallen uitgezonden militairen, te weten: het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Nationaal Monument voor Vredesoperaties. De plaats bij uitstek om de viering van veteranendag in Limburg met een passende herdenking bij deze monumenten te beginnen.

Van meet af aan hebben de Gouverneur van de Provincie Limburg en de Burgemeester van de Gemeente Roermond dit initiatief van de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) (in de eerste twee jaren Comité Limburgse Veteranendag geheten) van harte ondersteund en waren ook bij de plechtige herdenking, de parade en de reüniebijeenkomst persoonlijk aanwezig of werden vertegenwoordigd. De bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen woonachtig in de gemeenten van de Provincie Limburg worden allemaal door de SLVD per brief uitgenodigd voor deelname aan de LVD. De reüniebijeenkomst vindt plaats in de binnenstad van Roermond. Hierdoor voldoet de SLVD aan een belangrijke landelijke doelstelling van de Veteranendag, namelijk het bevorderen van het contact tussen de burgers en de veteranen.

Het programma. Deze bestaat uit drie vaste elementen, t.w.:

  1. Een plechtige herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties in het Nationaal Herdenkingspark te Roermond;
  2. Een korte parade door de binnenstad van Roermond, waarbij het defilé wordt afgenomen door de Gouverneur, de Burgemeester van Roermond en de hoogst aanwezige militaire autoriteit;
  3. Een reünie/gezellig samenzijn van alle deelnemers en genodigden.

Resultaat.

In de ogen van de SLVD is de opkomst van de veteranen nog steeds voor verbetering vatbaar. De deelname aan de parade (lopend- en rijdend gedeelte) neemt met het jaar toe. De tot dusver relatief lagere opkomst van de “jonge” veteraan is voor de SLVD een voortdurend punt van aandacht. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat vele jonge veteranen tegenwoordig de militaire dienst verlaten rond de leeftijd van 30 jaar. Men mag ervan uitgaan dat deze categorie veteranen zich de eerste 15 jaren voornamelijk bezig zal houden met het gezin en de burgerbaan, waardoor men nu nog niet veel tijd wil besteden aan veteranenactiviteiten. Ook kan het zijn dat deze groep jonge veteranen vanwege hun leeftijd zich nog geen veteraan voelt. Het optreden van diverse muziekkorpsen kan zich meer en meer op een grote belangstelling verheugen. Op de muziekkiosk op het Munsterplein speelt van 11.00 – 15.00 uur een plaatselijk orkest.

PR

De jaarlijkse LVD wordt aangekondigd via lokale en regionale tv-zenders, huis-aan-huis bladen en verspreiding van een hierop gerichte poster. Ongeveer twee weken voor de LVD wordt een groot artikel in alle Limburgse edities van een “huis-aan-huis” blad geplaatst. Op de dag zelve wordt doorgaans door de Provinciale Radio L1 vroeg in de morgen aandacht besteed aan dit jaarlijks evenement.

OVERZICHTEN BATEN EN LASTEN